Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa: 51-57

doi: 10.15659/bogazicitip.18.10.796

ÜÇÜNCÜ BASAMAK ACİL SERVİSE 112 AMBULANSI İLE GETİRİLEN ERİŞKİN HASTALARIN ANALİZİ

ATİLLA SİLİBOLATLAZ, MÜGE GÜLEN, AKKAN AVCİ, SALİM SATAR

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada acil servisimize ambulans ile getirilen hastaların demografik özelliklerinin, ambulans ile getirilirken yeterli tıbbi tedavinin başlanıp başlanmadığının ve acil servisteki sonlanımlarına göre travma merkezi olarak da hizmet veren 3. basamak bir acil servise taşınma gerekliliğinin analiz edilmesi amaçlandı.

Yöntemler: Bu çalışmada; T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ ne 01 Mayıs- 31 Ekim 2016 tarihleri arasında 112 ambulansı ile getirilen erişkin hastaların analizi prospektif olarak yapıldı. Hastalar cinsiyetlerine, acil servise başvuru tarih ve günlerine, hastaneye varış sürelerine, hangi amaçla getirildiklerine ve alındıkları yerlere göre kayıt altına alındı. Ambulans ekibinin hastalara uyguladığı tedavi ve girişimler incelendi. Ambulans ekibinin ön tanıları ve acil serviste konulan tanılar sınıflandırıldı. Hastaların sonlanımları değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya 4976 olgu dâhil edildi. Olguların % 51,6’ sı erkek, %  48,4’ ü kadındı. Hastaların getirildiği tarih ve saate göre en fazla başvuru % 21,2 ile mayıs ayında, % 15,7 ile cuma gününde ve % 45,5 ile de günün 16:00-24:00 saatleri arasında idi. Hastaların sadece  % 21,3’ nün onam alınarak sevk edildiği saptandı. Ambulansla getirilen hastaların en sık travma nedeniyle taşındığı görüldü. Dünya Sağlık Örgütü’ nün (DSÖ) acil durum tanımı göz önüne alındığında getirilen tüm hastaların % 53,7’ sinin ambulans ile taşınma endikasyonunun olmadığı belirlendi. Acil servise ambulansla getirilen hastaların % 78’ inin acilden taburcu olduğu, % 21’ inin yatırıldığı ve % 1’ inin ise eksitus olduğu saptandı.

Sonuç: Hastane dışı tıbbi personel tıbbi müdahale konusunda, 112 komuta kontrol merkezleri ise uygun hasta nakli konusunda yetersizdir. Bu durumun düzeltilebilmesi için hastane öncesi sağlık personeline sürekli hizmet içi eğitim verilmesi gereklidir. Sevk edilen hastalarda sevk kuralarına uyulması gereksiz sevkleri önemli derecede azaltabilir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Acil servis, acil sağlık hizmetleri, hastane öncesi acil bakım, 112 ambulansı

THE ANALYSİS OF ADULT PATİENTS ADMİTTED TO THİRD LEVEL EMERGENCY DEPARTMENT BY 112 AMBULANCE

Purpose: In this study, we aimed to analyze the demographic characteristics of patients who were brought to our emergency department by ambulance, whether adequate medical treatment had been started during transportation by ambulance and the necessity of moving to a 3rd stage emergency department which are serving also as a trauma center according to the outcomes of emergency service.

Methods: In this study; the analysis of adult patients brought to Turkey Republic Health Ministiry Health Science University Adana Numune Education and Research Hospital by ambulance between 01 May - 31 October 2016 was prospectively performed. Patients were recorded according to gender, date and day of admission to the emergency service, arrival time to the hospital, purpose for which they were brought and where they were taken. The treatment and intervention of the ambulance team was evaluated. The preliminary diagnosis of ambulance team and diagnosis of the emergency services were classified and the outcomes of the patients were evaluated.

Findings: 4976 cases were included in the study. 51.6 % of the cases were male and 48.4 % were female. According to the date and time the patients were brought, the maximum number of applications was 21.2 % in May, 15.7 % on Fridays and 45.5 % between 16: 00-24: 00. It was determined that only 21.3 % of the patients were taken with consent. It was found that the most trauma patients were brought to the emergency services. It was determined that 53.7 % of the patients did not have indication of ambulance transportation. It was found that 78 % of the patients who were transferred were discharged immediately, 21 % were admitted and 1 % were exitus.

Conclusion: The medical personnel which are out of hospital are inadequate in terms of medical intervention and 112 command and control centers are not appropriate for move the patient by ambulance. In order to correct this situation, it is necessary to provide continuous in-service training to prehospital healthcare personnel. Adherencing to referral guidelines in referral patients can significantly reduce unnecessary referrals.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Emergency medical services, emergency service, prehospital emergency care, 112 ambulance